Biroja adrese
Raiņa iela 20 - 200, Jelgava
mob.tel. 22314063
tel. 63011077
e-pasts: 
noatour2@gmail.com

Lūdzu zvaniet, sūtiet SMS
vai rakstiet!
Biroja darba laiks
01.10.2022. - 31.05.2023.
Pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena 10:00 - 17:00;
piektdiena Birojs slēgts
01.06.2023. - 30.09.2023.
Pirmdiena 10:00 - 18:00
Otrdiena 10:00 - 18:00
Trešdiena 10:00 - 18:00
Ceturtdiena 10:00 - 18:00
Piektdiena Birojs slēgts
brīvdienas - sestdienas, svētdienas un svētku dienas
Uzņēmuma nosaukums:
SIA "NOA - TOUR"
Valdes locekle Silvija Batraka
Sabiedrība dibināta 2006. gada 17. februārī
Reg.Nr. LV43603025868
Reģistrēta PTAC datubāzē tūrisma aģenta un tūrisma operatora pakalpojums sniegšanai ar SPECIĀLĀS ATĻAUJAS (Licence) numuru T-2019-36

Latvijas Tūrisma aģentu asociācijas (ALTA) biedre

View Larger Map
Ceļojiet droši, Jūsu nauda ir apdrošināta!
Tūristu iemaksātā nauda ir apdrošināta AAS BAN, polises nr. 63.01.500113
Uzņēmuma darbības veids: tūrisms, tūrisma operators un tūrisma aģents
Pamatdarbība ir grupu ceļojumi ar pašu izstrādātiem maršrutiem, kas katru gadu tiek atjaunoti un papildināti. Jūs varēsiet atpūsties un iegūt daudz jaunu iespaidu, nebraucot tālu no mājām. Izbraukājiet tūrisma maršrutus Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, ka arī apceļojiet Eiropu. Cenšamies nevis atrādīt vietas, bet ar grupu vadītājiem ceļojumu padarīt par neaizmirstamu notikumu un vērtību katra klienta dzīvē.
Palīdzam klientiem izvēlēties piemērotāko teātra izrādi vai koncertu, sagādājam biļetes un aizvedam uz pasākuma vietu un atvedam nogādājot iespējami tuvāk mājvietai (Jelgavas pilsētas robežās).
Vienlaicīgi esam arī tūrisma aģentūra, kas nodrošina pilnu tūrisma pakalpojumu klāstu - citu tūrisma operatoru (sadarbības partneru) ekskursijas un ceļojumus, autobusu biļetes, aviobiļetes, prāmju biļetes, viesnīcu rezervāciju, konsultācijas par ceļojumiem, ceļojumu maršrutu izstrāde grupu un individuālajiem ceļojumiem, ceļojumu apdrošināšana, gidu pakalpojumi, transporta pakalpojumi, vīzu noformēšana.

SIA "NOA - TOUR" PRIVĀTUMA POLITIKA

Personas datu apstrādes Pārzinis un pārziņa kontaktinformācija:

SIA “NOA - TOUR”, reģ.Nr.43603025868, juridiskā adrese Raiņa 20, Jelgava, LV-3001 (turpmāk tekstā SIA “NOA - TOUR”), tālrunis 63011077, mājaslapa www.noatour.lv; e-pasts: noatour2@gmail.com

Personas datu apstrādes nolūki:
 • Tūrisma pakalpojumu sniegšana (personas datu apstrādes juridiskais pamats: līgumisko un likumisko saistību izpilde):
  • Klienta un Tūristu identificēšanai
  • Līguma sagatavošanai un noslēgšanai
  • Tūrisma pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai
  • Apdrošināšanas polišu noformēšanai
  • Vīzu noformēšanai
  • Iesniegumu un pretenziju izskatīšanai
  • Norēķinu administrēšanai
  • Grāmatvedības atskaišu sagatavošanai
  • Parādu atgūšanai un piedziņai
 • Komerciālo paziņojumu nosūtīšanai (personas datu apstrādes juridiskais pamats: Klienta piekrišana)
 • Informācijas sniegšanai valsts un pašvaldības iestādēm tiesību normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (personas datu apstrādes juridiskais pamats: tiesību normatīvo aktu izpilde
Personas datu saņēmēju kategorijas:
 • ceļojumu pakalpojumu sniedzēji, piemēram, SIA “NOA - TOUR” darbinieki, ceļojumu vairumtirgotāji, ceļojumu rīkotāji, aviokompānijas, viesnīcas, automašīnu nomas uzņēmumi, transferu pakalpojumu sniedzēju uzņēmumi, ekskursiju pakalpojumu sniedzēji (gidi) un citi saistīti tūrisma pakalpojumu sniedzēji;
 • vēstniecības un konsulārie departamenti;
 • persona, kas veic ceļojumu rezervēšanu Tūrista vārdā, ja Tūrists ceļo ar rezervāciju, kuru viņa vārdā veic cita persona (piemēram, ģimenes loceklis, draugs vai kolēģis);
 • darba devējs, ja Tūrists ir kāda uzņēmuma darbinieks, un Tūrists dodas komandējumā vai darba braucienā;
 • trešās personas, ar kurām SIA “NOA - TOUR” ir noslēgusi pakalpojumu sniegšanas līgumus, piemēram, kredītiestādes, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēji, grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji, juridisko pakalpojumu sniedzēji, pasta iestādes, kurjera pakalpojumu sniedzēji un citi saistīti pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina SIA “NOA - TOUR” uzņēmējdarbību;
 • tiesību normatīvajos aktos noteiktās personas pēc šo personu pamatota pieprasījuma, tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā;
 • tiesību normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA “NOA - TOUR” likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts  vai pašvaldību institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi SIA “NOA - TOUR” likumīgās intereses.
Personas datu nosūtīšana uz trešajām valstīm
SIA “NOA - TOUR” nosūtīs Tūristu personas datus uz trešajām valstīm, ja tas ir nepieciešams līgumsaistību izpildei (tūrisma pakalpojumu sniegšanai) un SIA “NOA - TOUR” ir saņēmusi Tūristu piekrišanu.
SIA “NOA - TOUR” nosūtīs Tūristu personas datus uz trešajām valstīm tikai tādā apmērā, kāds nepieciešams, lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi (tūrisma pakalpojumu sniegšanu).
SIA “NOA - TOUR” informē, ka nododot Tūristu personas datus uz Eiropas Savienības valstīm, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, Izraēlas Valsts teritoriju, Andoru, Argentīnu, Džersiju, Fēru salām, Gērnsiju, Kanādu, Menas salu, Šveici un Amerikas Savienoto Valstu organizācijām, kas ir apliecinājušas Amerikas Savienoto Valstu Tirdzniecības ministrijai savu principialitāti un apņēmušās ievērot Eiropas Komisijas noteiktos principus, nodrošina tādu datu aizsardzības pakāpi, kas atbilst attiecīgajai Latvijā spēkā esošajai datu aizsardzības pakāpei. 
Klientu un  Tūristu tiesības (piekļuve personas datiem):
Klientam un/vai Tūristiem, ievērojot spēkā esošos tiesību normatīvos aktus, ir tiesības pieprasīt SIA “NOA - TOUR” piekļuvi saviem personas datiem, pārliecināties par to pareizību, pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz viņu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Klientam un/vai Tūristiem ir tiesības pieprasīt un saņemt no SIA “NOA - TOUR” datu kopiju, kā arī informāciju par to, kam un kur ir nosūtīti personas dati.
Klientam un/vai Tūristiem ir tiesības iesniegt pieprasījumu SIA “NOA - TOUR” par savu tiesību īstenošanu, līdz brīdim, kamēr tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “NOA - TOUR” vai Klients un/vai Tūristiem var realizēt savas likumā noteiktās tiesiskās intereses:
 • ierodoties klātienē SIA “NOA - TOUR” juridiskajā adresē, uzrādot spēkā esošu personu apliecinošu dokumentu;
 • nosūtot pieprasījumu elektroniski uz SIA “NOA - TOUR” norādīto e-pasta adresi, parakstot pieteikumu ar parakstu vai drošu elektronisko parakstu 
Klientam un/vai Tūristiem ir pienākums savlaicīgi sniegt informāciju par savu personas datu maiņu un pieprasīt to labošanu (piemēram, neinformējot SIA “NOA - TOUR” par uzvārda maiņu, SIA “NOA - TOUR” nevar nodrošināt Klientu un/vai Tūristus ar uzņemto saistību izpildi. Gadījumā, ja Klients un/vai Tūristi nav savlaicīgi informējuši SIA “NOA - TOUR” par personas datu maiņu, SIA “NOA - TOUR” nenes atbildību par Klientam un/vai Tūristiem radītajiem zaudējumiem.
SIA “NOA - TOUR” pēc Klienta un/vai Tūristu pieprasījuma saņemšanas pārliecinās par pieprasītāja identitāti, izvērtē pieprasījumu un veic tā izpildi tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
SIA “NOA - TOUR” sniedz rakstveida atbildi Klientam un/vai Tūristiem pēc pieprasītāja izvēles vienā no zemāk norādītajiem atbildes saņemšanas veidiem:
 • pieprasītājam ierodoties klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • uz pieprasījumā norādīto pieprasītāja korespondences adresi ierakstītā pasta sūtījumā;
 • nosūtot atbildi elektroniski uz pieprasītāja norādīto e-pasta adresi, parakstot atbildes vēstuli ar parakstu vai drošu elektronisko parakstu.
SIA “NOA - TOUR” nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem. Klienta un/vai Tūristu pretenziju gadījumā SIA “NOA - TOUR” veic visas nepieciešamās darbības, lai novērstu radušās pamatotās pretenzijas. Ja pusēm neizdodas rast savstarpēju risinājumu, Klientam un/vai Tūristiem ir tiesības par SIA “NOA - TOUR” veikto personas datu aizsardzības apstrādi vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.
Personas datu glabāšanas ilgums
SIA “NOA - TOUR” glabā un apstrādā Klienta un/vai Tūristu personas datus:
 • kamēr tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “NOA - TOUR” vai Klients var realizēt savas likumā noteiktās tiesiskās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus, vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai celt prasību tiesā);
 • saskaņā ar likuma “Par grāmatvedību” 10.pantu 5 (piecus) gadus;
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
Izbeidzoties iepriekš minētajiem apstākļiem, Klienta un Tūristu personas dati tiek dzēsti.
INFORMĒJAM
Personas datu sniegšana ir priekšnosacījums, lai noslēgtu Tūrisma pakalpojuma līgumu saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumiem Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" un attiecībā uz kompleksiem tūrisma pakalpojumiem Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr. 353 “Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību" un citiem tiesību normatīvajiem aktiem.
Personas datu nesniegšanas gadījumā SIA “NOA - TOUR” nevar nodrošināt tūrisma pakalpojumu sniegšanu Klientam.
Tūroperators, veicot Tūristu personas datu apstrādi ievēros Fizisko personu datu aizsardzības likuma un Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti prasības, kā arī citus piemērojamos tiesību normatīvos aktus privātuma un datu apstrādes jomā.